{ ရန္ကုန္ျမိဳ ့၏ အခ်ိန္လိုက္ မိုးေလး၀သ အေျခအေနပါ။ }

Click for Yangon, Myanmar Forecast

Monday, June 9, 2008

ေစတနာအက်ိဳး သယ္ပိုးနိင္ရန္

ေစတနာအက်ိဳး သယ္ပိုးနိင္ရန္ သဒၵါတပ္အားသ၍ ပါ၀င္အားေျဖ့ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းနုိးေဆာ္အပ္ပါသည္ ။ေစတနာအက်ိဳး သယ္ပိုးနိင္ရန္ သဒၵါတပ္အားသ၍ ပါ၀င္အားေျဖ့ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းနုိးေဆာ္အပ္ပါသည္ ။